دکتر جمالی نژاد به عنوان عضو ستاد انتخابات کشور در امر برگزاری انتخابات شوراها منصوب شد