ارسال آثار به جشنواره ایده ها و طرح های جوانان برای شهری بهتر ادامه دارد